Privacy Policy

PRIVACYSTATEMENT THIJSSEN ADVERTISING B.V. h.o.d.n. C.E.T. RECLAME & PUBLICITEIT

Door het gebruik van onze website of door contact met ons op te nemen, ontvangen wij bepaalde gegevens van jou. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens?

Als je gebruik maakt van onze diensten, dan zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit betekent dat wij de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee de persoonsgegevens worden verwerkt kunnen bepalen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

 1. Welke persoonsgegevens kunnen worden verzameld?

Wij verzamelen persoonsgegevensgegevens op diverse manieren, hieronder geven wij per activiteit aan welke gegevens wij verzamelen. Wij kunnen de informatie die wij van jou hebben combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren.

 Als jij contact met ons opneemt of gebruikt maakt van onze diensten:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Naam onderneming;
 • Functie;
 • Financiële gegevens;
 • En andere relevante informatie.

Als jij onze website bezoekt:

Om jou via onze website van dienst te kunnen zijn, is het soms nodig dat wij persoonsgegevens van jou verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar jou als persoon, bijvoorbeeld jouw IP-adres. Met ‘verwerken’ van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die met gegevens mogelijk zijn. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld het registeren, inzien, opslaan, aanvullen en aan derden verstrekken van jouw persoonsgegevens.

Wij mogen jouw persoonsgegevens verkregen via onze website of overige correspondentie gebruiken indien jij daarvoor toestemming geeft, zoals jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en alle overige informatie die je actief aan ons verstrekt. Jouw gegevens gebruiken wij nooit voor andere doeleinden, tenzij jij hier toestemming voor geeft.

Als jij bij ons solliciteert

Wij verwerken jouw persoonsgegevens als jij bij ons solliciteert. Zo verwerken wij bijvoorbeeld jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.), opleiding en arbeidsverleden. Wij verzamelen en verwerken geen bijzondere gegevens over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die jouw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vragen wij hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van jou als sollicitant.

 1. Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens en waarom verwerken wij deze?

Een groot deel van de persoonsgegevens krijgen wij rechtstreeks van jou. Bijvoorbeeld als jij onze website bezoekt, contact met ons opneemt en/of een bestelling bij ons plaatst.

Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Wij mogen persoonsgegevens verwerken als wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. In de meeste gevallen zal dit het uitvoeren van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of jouw toestemming zijn. Wij hebben gegevens van jou nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en ons, zoals jouw aankoop van een product of je recht op garantie. Dit is het geval bij:

 • Bestellen;
 • Bezorgen;
 • Retourneren;
 • Contact met onze klantenservice.

Daarnaast kunnen wij ons ook beroepen op een ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat wij onze dienstverlening willen verbeteren, jou de meest optimale en persoonlijke service willen verlenen. Wij kunnen ook een wettelijke plicht hebben om jouw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer wij fraude vermoeden.

 1. Cookies

Om onze website goed te laten werken, kunnen wij cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vind je in ons cookiebeleid. Als je gebruik maakt van onze website(s) worden er automatisch gegevens van jou verwerkt. Het gaat dan om de volgende informatie:

 • Informatie over de gebruikte browser (type, versie, schermresolutie etc.);
 • IP-adres;
 • Taalvoorkeuren;
 • Gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van de website(s);
 • Contactgegevens die worden achtergelaten via het contactformulier.

Daarbij kunnen we de informatie die we hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen, bijvoorbeeld via de website(s). Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren.

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

 1. Welke verwerkingsdoeleinden hebben wij?

Wij mogen persoonsgegevens alleen verwerken als wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. In de meeste gevallen zal dit het uitvoeren van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of onze gerechtvaardigde belangen zijn. Onze gerechtvaardigd belangen kunnen bestaan uit marketingdoeleinden en het verbeteren van onze dienstverleningen. Als er sprake is van gerechtvaardigd belang, kijken wij natuurlijk wel of wij vinden dat jouw belangen niet zwaarder wegen dan die van ons.

Wij willen jou graag de best mogelijke service bieden. Om dit te doen verwerken wij gegevens. Hieronder geven wij aan waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

 • jou te identificeren als persoon en om jou op de juiste manier aan te spreken;
 • jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
 • contact met jou te kunnen opnemen;
 • de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren, o.a. het uitvoeren van werkzaamheden en de afhandeling van de betaling;
 • een nieuwsbrief aan jou te versturen, als jij je hiervoor hebt aangemeld
 • door jouw gevraagde informatie toe te sturen, bijvoorbeeld offertes;
 • je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken op onze website;
 • met jou te kunnen communiceren bij vragen of klachten;
 • de statistieken voor het gebruik van onze website te maken en te analyseren;
 • de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;
 • een eventuele sollicitatie van jou te kunnen verwerken en afhandelen;
 • te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 1. Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan zeven (7) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn. Voor de bewaartermijn van de gegevens die via cookies worden verzameld, verwijzen wij naar ons cookiestatement.

 1. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Wij vinden jouw privacy belangrijk en zorgen ervoor dat jouw gegevens vertrouwelijk en met zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 1. Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Als bijvoorbeeld een gedeelte van de overeenkomst door iemand anders wordt uitgevoerd kan het nodig zijn om bepaalde (persoons)gegevens met deze persoon te delen. Jouw gegevens worden verder alleen doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, productondersteuning, betaalpartners en IT-dienstverleners. Onze bezorgpartner moet tenslotte je bestelling afleveren op het juiste adres en op het moment dat er iets gemaakt moet worden zal dit gedaan worden door een reparateur.

 1. Rechten

We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

 • Recht op inzage

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

 • Recht op rectificatie en aanvulling

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.

 • Recht op vergetelheid

Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

 • wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of
 • jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt; of
 • jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken; of
 • jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of
 • er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens; of
 • wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
 • jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.
 • Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wil opvragen.

 • Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing of vanwege jouw specifieke situatie.

Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 1. Contact

C.E.T. Reclame & Publiciteit

Krekelbos 5
5521 SV  EERSEL

secretariaat@theartofliving.eu

 1. Klacht

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Aanpassen privacy statement

Wij hebben het recht om deze privacystatement aan te passen. Als er wijzigingen zijn, zullen wij deze publiceren op de website.