Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN THIJSSEN ADVERTISING B.V., HANDELEND ONDER DE NAAM THE ART OF LIVING

0. Definities

C.E.T. Reclame & Publiciteit De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thijssen Advertising B.V., handelend onder de naam C.E.T. Reclame & Publiciteit en The Art of Living, gevestigd te (5521 SV) Eersel aan het adres Krekelbos 5 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17089983.
Wederpartij: de partij die een Overeenkomst sluit met The Art of Living of aan wie The Art of Living een offerte heeft uitgebracht.
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Overeenkomst:

Abonnement:

iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen The Art of Living en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.

de overeenkomst die strekt tot periodieke levering van (een van) de door The Art of Living uitgegeven magazine.

Partijen: The Art of Living en de Wederpartij samen.

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van The Art of Living en op iedere Overeenkomst tussen The Art of Living en een Wederpartij.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen of aanvullingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als The Art of Living hierop schriftelijk akkoord heeft gegeven en alleen op het gedeelte van de opdracht waarvoor dit akkoord is gegeven.

1.3 Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. The Art of Living zal dan samen met de Wederpartij een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.

1.4 Als The Art of Living van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat C.E.T. Reclame & Publiciteit het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen (“offertes”)

2.1 De aard en de omvang van de Overeenkomst wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden of de te leveren producten.

2.2 Alle offertes van The Art of Living zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt vermeld. Dat houdt in dat The Art of Living het recht heeft om de voorwaarden van de offerte nog te wijzigen. Een Wederpartij kan aan een uitgebrachte offerte dus geen rechten ontlenen. Een offerte vervalt in ieder geval als de geoffreerde dienst of producten in de tussentijd niet meer beschikbaar is/zijn.

2.3 The Art of Living kan niet aan offertes worden gehouden als de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

2.5 Als The Art of Living in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan The Art of Living niet verplicht worden om een gedeelte van de Overeenkomst te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

2.6 The Art of Living is altijd gerechtigd tot wijziging van de overeengekomen prijs zonder dat de Wederpartij gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

2.7 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat de Wederpartij een aanbod of offerte van The Art of Living ongewijzigd accepteert, of als The Art of Living een opdracht schriftelijk bevestigt, of geheel of gedeeltelijk aan de opdracht uitvoering heeft gegeven.

3.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst die door of namens The Art of Living na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn slechts bindend als deze schriftelijk door The Art of Living zijn bevestigd, of als The Art of Living reeds geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven.

3.3 The Art of Living kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst en voordat de Overeenkomst (verder) wordt uitgevoerd/ (verder) te leveren van de Wederpartij voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. The Art of Living kan om die reden een aanbetaling op het factuurbedrag vragen voordat wordt gestart met de uitvoering van de Overeenkomst. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft The Art of Living het recht de Overeenkomst te weigeren.

3.4 Een nieuw abonnement kan op ieder moment ingaan. De Wederpartij wenst de reeds uitgebrachte edities te ontvangen, kan The Art of Living de reeds verschenen edities (tot maximaal 6 voorgaande edities) aan de Wederpartij toesturen.

3.5 The Art of Living is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het magazine waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. In dat geval is zij na stopzetting niet verplicht tot nog enige levering uit te voeren. De Wederpartij heeft in dat geval recht op restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld ter zake van de niet ontvangen edities van het betreffende magazine.

3.6 C.E.T. Reclame & Publiciteit behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in de verschijningsdatum, de frequentie dat het Magazine wordt uitgegeven en de hoogte van de kosten van het abonnement.

4. Herroepingsrecht

4.1 Een Consument heeft de mogelijkheid om bij koop op afstand de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Consument dient een herroeping binnen 14 dagen kenbaar te maken, na de dag nadat het product is ontvangen door de Wederpartij of een vooraf door de Wederpartij aangewezen vertegenwoordiger.

4.2 Op het herroepingsrecht kan in een aantal gevallen geen beroep worden gedaan, zoals bedoeld in artikel 6:230p BW. Dit is bijvoorbeeld het geval als er tijdschriften geleverd zijn, er sprake is van gepersonaliseerde producten of als een verzegeling gebroken is.

4.3 Gedurende de bedenktijd van 14 dagen zal de Consument zorgvuldig omgaan met het geleverde product en de eventuele verpakking. De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Als de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan The Art of Living te retourneren, conform de door The Art of Living verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.4 Als de Consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is hij/zij verplicht om dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan The Art of Living. Dit moet de Consument doen middels het zenden van ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat hij/zij de Overeenkomst wenst te herroepen of door het ingevulde Modelformulier voor herroeping, bedoeld in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden toe te zenden aan The Art of Living. De Consument moet het product binnen 14 dagen na het doen van de verklaring in de vorige volzin retourneren. De bewijslast voor het tijdig retourneren van het geleverde product en het uiten van de ondubbelzinnige verklaring ligt bij de Consument.

4.5 Als de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan komen de kosten van retourzending voor zijn rekening.

4.6 Als de Consument na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet aan The Art of Living via de voorgeschreven wijze kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan The Art of Living heeft geretourneerd, dan is koop een feit.

5. Verplichtingen Wederpartij

5.1 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan The Art of Living heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en in de door The Art of Living gewenste vorm en wijze aan The Art of Living ter beschikking worden gesteld.

5.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan The Art of Living ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn.

5.3 Als de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is The Art of Living gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Als The Art of Living als gevolg hiervan kosten moet maken, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten zullen in dat geval op basis van nacalculatie door The Art of Living aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Alle werkzaamheden die door of namens The Art of Living worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis van The Art of Living. The Art of Living biedt dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.

6.2 The Art of Living heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3 The Art of Living bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de Wederpartij kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. The Art of Living behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen.

6.4 Opgegeven termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij The Art of Living schriftelijk in gebreke te stellen.

6.5 Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van The Art of Living nooit:

−       het toetsen of de instructies van de Wederpartij voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, tenzij het uitvoeren een bepaalde (specifieke) test tussen Partijen is overeengekomen;

−       het doen van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;

−       het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in het voorgaande punt bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij;

−       het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Wederpartij aangeleverde gegevens en informatie.

6.6 The Art of Living is gerechtigd om de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en de uitgevoerde (deel)opleveringen afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen.

6.7 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.8 Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. The Art of Living zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Als de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal The Art of Living de Wederpartij hierover tevoren inlichten.

7. Levering

7.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan The Art of Living kenbaar heeft gemaakt.

7.2 The Art of Living brengt géén verzendkosten in rekening voor verzending en levering binnen Nederland en België.

7.3 Als moment van levering geldt:

−       als Partijen zijn overeengekomen dat The Art of Living de zaken en/of diensten aflevert op het kantoor of huisadres van de Wederpartij of een andere door de Wederpartij aangewezen plaats: het moment dat The Art of Living de zaken en/of diensten op die betreffende plaats aanbiedt, ook al wordt de ontvangst van de zaken en/of diensten op dat moment door de Wederpartij geweigerd;

−       in het geval dat de Wederpartij de zaken en/of diensten in ontvangst komt nemen ten kantore van The Art of Living of een door The Art of Living aangewezen plaats: het moment waarop de Wederpartij volgens de afspraak de zaken en/of diensten in ontvangst zou nemen, ook al wordt de ontvangst van de zaken en/of diensten op dat moment geweigerd door de Wederpartij of ook al verschijnt de Wederpartij niet tijdig op de afgesproken plaats en tijd om de levering in ontvangst te kunnen nemen.

7.4 Binnen Nederland vindt de bezorging van het magazine plaats via PostNL of DHL. Binnen België worden de magazines verzonden via BPost. Indien een magazine niet of beschadigd is aangekomen, kan de Wederpartij contact opnemen met The Art of Living.

7.5 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn doorgeven aan The Art of Living.

7.6 Vanaf het moment van levering berust het risico op beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de zaken bij de Wederpartij.

7.7 De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij haar worden afgeleverd. Als de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van instructies die nodig zijn voor de levering, dan is The Art of Living gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij.

7.8 The Art of Living is te allen tijde gerechtigd om vorderingen op de Wederpartij te verrekenen met bedragen die de Wederpartij of een aan de Wederpartij gelieerde vennootschap aan The Art of Living verschuldigd is.

7.9 Voor de vaststelling van de leveringsdatum en hetgeen de Wederpartij aan The Art of Living verschuldigd is, is de administratie van The Art of Living te allen tijde leidend.

8. Opschorting en ontbinding

8.1 The Art of Living heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder dat hij/zij verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:

–       de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–       The Art of Living ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

–       door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van The Art of Living gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

–       de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

De Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die bij The Art of Living direct of indirect (zijn) ontstaan.

8.2 The Art of Living heeft altijd het recht een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. The Art of Living mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar haar mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede The Art of Living van haar onderneming.

8.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van The Art of Living op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

8.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het The Art of Living vrij om de Overeenkomst direct op te zeggen en/of de opdracht of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van The Art of Living tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van The Art of Living op de Wederpartij zijn in dit geval direct opeisbaar.

9. Annulering

9.1 Een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij is enkel mogelijk bij wederzijds goedvinden.

9.2 Als annuleringsdatum geldt de datum waarop The Art of Living de schriftelijke annulering heeft ontvangen.

9.3 Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van The Art of Living leidend.

10. Overmacht

10.1 The Art of Living is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).

10.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop The Art of Living geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor The Art of Living niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van The Art of Living of derden, en de situatie dat The Art of Living producten of diensten te laat geleverd krijgt van haar toeleveranciers. The Art of Living kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat The Art of Living de Overeenkomst had moeten nakomen.

10.3 The Art of Living heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt.

10.4 Als The Art of Living bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag The Art of Living dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Vergoedingen en betaling

11.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden. Het magazine zal pas worden verstuurd nadat de factuur volledig is voldaan. Voorafbetaling geldt eveneens voor alle losse edities van de magazine(s).

11.2 Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van één kalenderjaar vanaf de betaling van de bestelling (“abonnementsjaar”).

11.3 Opzegging van het abonnement kan ná het eerste abonnementsjaar door het digitaal verzenden van een opzegging naar jim@theartofliving.eu of per aangetekende brief. Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het abonnement automatisch door tot het einde van het eerstvolgende abonnementsjaar. Indien de Wederpartij na het eerste jaar gebruik wenst te maken van een tussentijdse opzegging dient er een opzegtermijn van één (1) maand in acht te worden genomen. The Art of Living zal in geval van deze tussentijdse opzegging het volgende aan de Wederpartij in rekening brengen:

  • Per ontvangen hoofdeditie zal de verkoopprijs van de 1ste editie in mindering worden gebracht op het abonnement dat automatisch verlengd is;
  • Het resterende bedrag wordt tegen een individueel magazineprijs gecrediteerd.

11.4 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van The Art of Living in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Een Consument zal eerst door The Art of Living worden gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. De Wederpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

11.5 The Art of Living heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door The Art of Living steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.

11.6 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan The Art of Living verschuldigde.

11.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Eventuele aansprakelijkheid van The Art of Living blijft altijd slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

12.2 De Wederpartij is zich ervan bewust dat de webshop van The Art of Living (tijdelijk) niet beschikbaar kan zijn door eventueel technisch onderhoud, technische storing, gebreken, vertragingen of om enige reden anderszins. The Art of Living biedt dan ook geen garanties voor, en accepteert geen aansprakelijkheid in geval de website en/of webshop (tijdelijk) niet bereikbaar is.

12.3 The Art of Living en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van:

–     door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

–     omstandigheden die buiten de macht van The Art of Living liggen.

12.4 De aansprakelijkheid van The Art of Living is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de Wederpartij over de laatste twee kalendermaanden inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.5 The Art of Living is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The Art of Living aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan The Art of Living toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.6 The Art of Living is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

12.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als The Art of Living de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

13. Vrijwaring

13.1 De Wederpartij vrijwaart The Art of Living, en de door The Art of Living ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst. Deze vrijwaring geldt eveneens ten aanzien van intellectuele eigendom op de door de Wederpartij verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle door The Art of Living in het kader van de Overeenkomst geleverde (deel)producten blijven eigendom van The Art of Living totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met The Art of Living gesloten Overeenkomst(en) volledig is nagekomen, met dien verstande dat voor het intellectueel eigendom het bepaalde in artikel 13 van toepassing blijft.

14.2 De Wederpartij is niet bevoegd deze zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is de Wederpartij niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.

14.3 De Wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan The Art of Living en de door The Art of Living aan te wijzen derden om bij de uitoefening van de eigendomsrechten van The Art of Living al die (digitale en fysieke) plaatsen te betreden waar de eigendommen van The Art of Living zich bevinden en de zaken terug te nemen. De Wederpartij dient The Art of Living direct in te lichten als zij in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

15. Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt The Art of Living zich de rechten en bevoegdheden voor die The Art of Living toekomen op grond van de Auteurswet en de wet op de naburige rechten. The Art of Living behoudt altijd alle rechten op de door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, animaties, designs en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Voor zover een dergelijk intellectueel eigendomsrecht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend The Art of Living daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

15.2 Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst berusten uitsluitend bij The Art of Living en mogen zonder voorafgaande toestemming van The Art of Living niet geheel of gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd of nagemaakt. De Wederpartij mag het ook niet ter beschikking stellen anders dan voor het doel waarvoor het door The Art of Living is verstrekt.

15.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de opgeleverde materialen te verwijderen of te wijzigen.

15.4 The Art of Living heeft te allen tijde het recht om het ontwerp – ontstaan bij de uitvoering van de Overeenkomst – voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. De tijdens het implementatieproject gecreëerde, geproduceerde en ontwikkelde producten zullen door The Art of Living worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van bestaande oplossingen en producten van The Art of Living, zonder enige beperking door de Wederpartij.

16. Onderzoeksplicht en reclamering

16.1 De door The Art of Living te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De Wederpartij dient het door The Art of Living opgeleverde direct op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk door de Wederpartij aan The Art of Living te worden gemeld. De Wederpartij dient The Art of Living in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.

Bij vragen of in geval van klachten kan de Wederpartij contact opnemen:

Krekelbos 5

5521SV, Eersel

Nederland

16.2 Eventuele onzichtbare gebreken dienen direct, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk aan The Art of Living worden gemeld. De Wederpartij dient The Art of Living in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

16.3 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als afzonderlijke levering beschouwd.

16.4 Er kunnen verschillen bestaan in de uiterlijke kenmerken tussen het geleverde product/ontwerpen en eerdere afbeeldingen, schetsen e.d. die zijn getoond door The Art of Living zoals bijvoorbeeld de kleurtint of de vorm. Deze verschillen bieden geen grond voor reclamatie.

16.5 Bij vaststelling dat er sprake is van een gebrek en bij tijdige reclamering, zal The Art of Living het gebrek binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de Wederpartij vervangen of herstellen.

16.6 Het indienen van klachten ontslaat de Wederpartij nooit van diens afname- en betalingsverplichting ten opzichte van The Art of Living.

16.7 Bij niet-tijdige melding van een gebrek/klacht komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

16.8 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van The Art of Living en de door The Art of Living bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

17. Privacy

The Art of Living is bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Wederpartij. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) The Art of Living een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) The Art of Living hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Wederpartij; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als de Wederpartij besluit om persoonsgegevens van derden aan The Art of Living te verstrekken, dan dient de Wederpartij zorg te dragen voor een passende verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG.

18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle rechtsbetrekkingen met The Art of Living is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van The Art of Living is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

18.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.